Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 4.784.394 39,87% 31/12/2021
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên 4.398.990 36,66% 31/12/2021
Phan Đình Phúc 130.460 1,09% 31/12/2019
Trần Văn Huỳnh 20.000 0,08% 30/06/2022
Lê Văn Vui Chủ tịch HĐQT 13.000 0,05% 30/06/2022
Vũ Thị Luyện 12.100 0,05% 30/06/2022
Huỳnh Hữu Tín 7.000 0,06% 31/12/2018
Lê Văn Trung Kế toán trưởng 200 0,00% 02/03/2021
Đỗ Minh Dương Thành viên Ban kiểm soát 70 0,00% 30/06/2022
Hà Trọng Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Minh Hùng 0 0,00% 26/09/2022
Vũ Mạnh Xuân Tùng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/09/2022
Đỗ Chí Hiếu 0 0,00% 26/09/2022
Minh Quốc Sang 0 0,00% 26/09/2022
Trần Công Kha 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Đức Tín 0 0,00% 26/09/2022
Huỳnh Văn Thi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 10/04/2019
Nguyễn Đức Cường Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 17/01/2019
Huỳnh Tấn Siêu 0 0,00% 05/11/2018
Huỳnh Trung Trực 0 0,00% 29/12/2016