Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Văn Nguyên 0 0,00% 10/12/2022
Phạm Thị Minh Thảo 0 0,00% 31/12/2014
Dương Thị Thảo 0 0,00% 23/09/2015
CTCP Đầu tư MIC 0 0,00% 24/09/2015