Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Văn Giang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022