Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng TMCP Quân Đội 112.439.784 68,37% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital 4.153.942 3,20% 07/12/2020
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 2.384.928 1,45% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 604.834 0,42% 04/04/2022
Phan Phương Anh 350.000 0,27% 20/04/2020
Nguyễn Đức Tuấn Phó Tổng giám đốc 171.950 0,10% 30/06/2022
Nguyễn Quang Hiện 150.000 0,12% 31/12/2019
Lê Viết Hải 150.000 0,12% 31/12/2019
Dư Cao Sơn 76.000 0,06% 11/06/2021
Ngô Bích Ngọc Thành viên HĐQT 42.780 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Hải Kế toán trưởng 22.000 0,01% 30/06/2022
Lê Công Sòa 18.900 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Phương Thúy 15.832 0,01% 31/12/2021
Uông Đông Hưng Chủ tịch HĐQT 12.650 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Yến 10.000 0,01% 31/12/2019
Dương Thị Thanh Nga 10.000 0,01% 31/12/2019
Lê Như Hải Phó Tổng giám đốc 5.750 0,00% 30/06/2022
Phạm Trung Dũng Phó Tổng giám đốc 1.485 0,00% 31/12/2021
Chử Xuân Bằng 63 0,00% 30/06/2022
Vũ Hồng Phú 0 0,00% 06/10/2022