Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Mavin 2.858.879 57,18% 31/12/2020
Đào Mạnh Lương Chủ tịch HĐQT 974.342 19,49% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Dương 600.896 12,02% 30/09/2022
Đào Mạnh Hiếu 200 0,00% 30/06/2022
CTCP Dược thú y Cai Lậy 38 0,00% 31/12/2019
Đỗ Văn Tài Giám đốc 0 0,00% 07/02/2023
Hồ Văn Thùy 0 0,00% 31/12/2010
Nguyễn Thị Ngọc 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Quang Vương 0 0,00% 31/12/2017
Thái Nhựt Trường 0 0,00% 08/11/2011
Hồ Phi Hải 0 0,00% 15/10/2012
Vũ Tiến Đạt 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Như Hải 0 0,00% 11/02/2010
Nguyễn Thị Kim Vân 0 0,00% 31/12/2013
Trương Trần Trúc 0 0,00% 31/12/2010
CTCP Chứng khoán Viễn Đông 0 0,00% 31/12/2012
Peter Eric Dennis 0 0,00% 24/01/2013
Đào Mạnh Hòa 0 0,00% 29/05/2020
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/05/2020
Thân Văn Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/12/2015