Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn MaSan 257.248.169 78,64% 30/06/2022
CTCP Tầm nhìn Masan 52.955.559 16,19% 12/05/2022
Công ty TNHH Taivas 16.180.000 4,95% 12/05/2022
Công ty TNHH Hatsun 6.981.294 2,13% 12/05/2022
Phạm Trung Lâm 1.691.120 0,52% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Anh 1.500.000 0,46% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Hằng 144.540 0,04% 30/06/2021
Trần Quang Bế 35.580 0,01% 30/06/2021
Đoàn Thị Mỹ Duyên 1.125 0,00% 30/06/2020
Trần Phương Bắc Thành viên HĐQT 900 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thu Hằng 675 0,00% 30/06/2020
Phạm Quỳnh Nga 315 0,00% 31/12/2020
Đỗ Thị Thu Nga Đại diện công bố thông tin 75 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 07/02/2023
Neal Leroux Kok 0 0,00% 07/02/2023
VN Consumer Meat II Pte. Ltd 0 0,00% 14/10/2021
Danny Le Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Quốc Trung Tổng giám đốc 0 0,00% 07/02/2023
Huỳnh Việt Thăng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Mã Hồng Kim Kế toán trưởng 0 0,00% 07/02/2023