Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 5.040.000 27,69% 31/12/2021
CTCP 4M 4.861.206 26,71% 14/07/2021
Phạm Phú Cường Chủ tịch HĐQT 177.622 0,98% 30/06/2022
Lê Thị Ngọc Diệu Thành viên HĐQT 95.862 0,53% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lân Tổng giám đốc 35.000 0,19% 30/06/2022
Dương Thị Tuyết Phó Tổng giám đốc 31.355 0,17% 30/06/2022
Phan Văn Hải Trưởng ban kiếm soát 21.361 0,12% 30/06/2022
Lê Thị Hà Chi Phó Tổng giám đốc 17.200 0,09% 30/06/2022
Lê Thanh Hoàng Phó Tổng giám đốc 8.000 0,04% 30/06/2022
Mai Văn Hoàng Dũng Phó Tổng giám đốc 7.504 0,04% 30/06/2022
Đinh Văn Thập Thành viên HĐQT 5.500 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thành viên Ban kiểm soát 1.200 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Thanh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Xuân Đông Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Văn Tốn 0 0,00% 31/12/2017
Lê Dân Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2017
Thân Phạm Tiến 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Tấn Tài 0 0,00% 25/09/2022
Đặng Minh Tuyến Kế toán trưởng 0 0,00% 25/09/2022
Bùi Đức Liêm 0 0,00% 25/09/2022