Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Nam Định 1.409.318 64,22% 31/12/2022
Vũ Đình Ngọc Thành viên HĐQT 367.879 16,76% 31/12/2022
Triệu Đức Kiểm Chủ tịch HĐQT 12.000 0,55% 31/12/2022
Triệu Thị Mơ Phó Giám đốc 9.859 0,45% 30/06/2022
Trương Công Định Thành viên HĐQT 9.700 0,44% 31/12/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9.600 0,44% 31/12/2022
Trần Trọng Thành Trưởng ban kiếm soát 6.400 0,29% 31/12/2021
Hoàng Hữu Phúc 6.300 0,29% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT 5.200 0,24% 31/12/2022
Vũ Thị Thu Hường Thành viên Ban kiểm soát 1.800 0,08% 31/12/2021
Vũ Thị Phương Thúy Thành viên Ban kiểm soát 1.100 0,05% 31/12/2021
Phạm hữu Thuận 0 0,00% 31/12/2017