Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Cao Tiến Thành Thành viên Ban kiểm soát 514.200 3,01% 31/12/2020
Chu Ngọc Cường 22.400 0,13% 30/06/2018
Trịnh Đắc Hạnh 492 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Viết Đạt 492 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thúy Nga 224 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Vân Anh 112 0,00% 31/12/2018
Đỗ Thị Sáu 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Vũ Hoài Vũ 0 0,00% 11/08/2020
CTCP Tập đoàn Lê Khánh 0 0,00% 13/10/2020
Bùi Thị Lệ Thúy 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Việt Cường 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Viết Tùng 0 0,00% 18/03/2019
Tạ Thị Nga 0 0,00% 13/11/2018
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0,00% 23/06/2016
Nguyễn Viết Bách 0 0,00% 08/06/2016
Nguyễn Thị Hợi 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Quản lý quỹ Bông Sen 0 0,00% 04/03/2020
Nguyễn Thị Năm 0 0,00% 05/10/2022
Lê Xuân Hùng 0 0,00% 05/10/2022