Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa 2.608.257 50,81% 18/08/2022
Trần Thị Thanh Nga Phó Tổng giám đốc 513.449 10,00% 18/08/2022
Nguyễn Thị Mai Xuân 454.935 8,86% 18/08/2022
Võ Văn Tâm 22.911 0,75% 21/05/2019
Lê Hồng Sơn 16.329 0,53% 25/11/2020
Trần Thị Thu Cúc 15.833 0,52% 02/04/2018
Phạm Tấn Vũ Phó Tổng giám đốc 9.032 0,18% 30/06/2022
Hồ Tấn Hóa 5.282 0,10% 30/06/2022
Trần Nhật Liên 5.234 0,17% 30/08/2018
Trần Thị Mỹ Nữ 4.053 0,13% 21/05/2019
Nguyễn Thị Anh Tuyến Thành viên Ban kiểm soát 3.743 0,07% 30/06/2022
Trương Minh Phương 2.320 0,05% 31/12/2021
Phạm Đức Cường Thành viên Ban kiểm soát 912 0,02% 30/06/2022
Đoàn Nhật Linh Thành viên HĐQT 170 0,00% 30/06/2022
Trương Tuấn Tú 44 0,00% 12/10/2020
Trương Minh Khương 12 0,00% 07/12/2020
Lê Cao Thanh 0 0,00% 26/11/2020
Phạm Thị Lan Anh 0 0,00% 06/10/2022
Đỗ Dương Công 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Ái Vân 0 0,00% 24/05/2021