Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thái Bình 4.586.959 73,06% 30/06/2022
Vũ Đình Hành Thành viên HĐQT 396.500 6,32% 30/06/2022
Lương Việt Cường 368.900 5,88% 31/12/2021
Trần Xuân Huyên Thành viên HĐQT 23.100 0,37% 30/06/2022
Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT 17.600 0,28% 30/06/2022
Hoàng Anh Dương Thành viên HĐQT 16.800 0,27% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lan Chủ tịch HĐQT 13.500 0,22% 30/06/2022
Trịnh Duy Hiển Thành viên HĐQT 11.000 0,18% 30/06/2022
Nhâm Thị Hồng Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 4.800 0,08% 31/12/2021
Đinh Thị Đức Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 4.400 0,07% 30/06/2022
Trần Ngọc Toàn 3.000 0,05% 30/06/2022
Đỗ Thị Thủy Trưởng ban kiếm soát 2.000 0,03% 30/06/2022