Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha 4.256.345 67,56% 31/12/2021
Cao Thị Như Thủy 327.000 5,19% 31/12/2018
Vũ Minh Trí 314.500 4,99% 19/10/2021
Vũ Đại Bách 53.500 0,85% 29/11/2018
Nguyễn Minh Sang 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Sơn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 27/09/2022
Hoàng Diệu Linh 0 0,00% 21/06/2018
Nguyễn Đặng Mỹ Năng 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thanh Phúc 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Quang Hợp 0 0,00% 27/09/2022
Dương Minh Tuấn 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0,00% 27/09/2022
Tạ Thị Sáu 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Đầu tư IMG 0 0,00% 05/04/2018
Tạ Mỹ Bách 0 0,00% 18/06/2018
Nguyễn Thanh Nhàn 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Chứng khoán Rồng Việt 0 0,00% 29/03/2012
Nguyễn Đình Dung 0 0,00% 27/09/2022
Trần Duy Luân Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Phan Công Quyền Tổng giám đốc 0 0,00% 27/09/2022