Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Thành phố Hà Nội 1.220.992 25,50% 30/06/2022
Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT 792.755 16,56% 30/06/2022
Nguyễn Thế Thành Thành viên HĐQT 776.999 16,23% 30/06/2022
America LLC 651.124 13,60% 31/12/2021
Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT 502.739 10,50% 30/06/2022
Lưu Thị Hồng Tưởng Trưởng ban kiếm soát 147.644 3,08% 30/06/2022
Đinh Văn Tiến Chủ tịch HĐQT 66.818 1,40% 30/06/2022
Phạm Trung Thành Tổng giám đốc 57.186 1,19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Chính 13.520 0,28% 30/06/2022
Lê Văn Phong Thành viên Ban kiểm soát 4.332 0,09% 30/06/2022
Trần Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 1.234 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Bích Hồng Kế toán trưởng 1.231 0,03% 30/06/2022
Bùi Hải Yến 1.220 0,03% 30/06/2022
Lưu Đình Tú 926 0,02% 30/06/2022
Đỗ Thị Thắng 0 0,00% 30/06/2013
Tô Hồng Quân 0 0,00% 31/12/2015
Bùi Đình Mạnh 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Mai 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Bích Nga 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Viết Bính 0 0,00% 31/12/2017