Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.510.000 65,00% 30/06/2022
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 515.803 9,55% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Mạnh Chủ tịch HĐQT 158.268 2,93% 30/06/2022
Bùi Thị Việt 79.763 1,48% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Hậu Phó Tổng giám đốc 68.890 1,28% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Thẳm Thành viên Ban kiểm soát 31.551 0,58% 30/06/2022
Bùi Thị Yến 24.112 0,45% 31/12/2019
Phan Xuân Huân Thành viên HĐQT 22.390 0,41% 30/06/2022
Nguyễn Trung Trực Tổng giám đốc 19.190 0,36% 30/06/2022
Công đoàn cơ sở CTCP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 16.200 0,30% 31/12/2021
Trần Ngọc Thọ Thành viên HĐQT 13.180 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tình 12.095 0,22% 30/06/2022
Bùi Thị Thịnh 11.580 0,21% 31/12/2020
Nhữ Thị Hiển Trưởng ban kiếm soát 8.080 0,15% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh 4.395 0,08% 30/06/2022
Thái Doãn Chính Thành viên HĐQT 3.200 0,06% 30/06/2022
Trần Thị Mỹ Hạnh 2.700 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Bốn 1.300 0,02% 30/06/2022
Lưu Thị Hồng 300 0,01% 30/06/2022
Phạm Ngọc Bích 200 0,00% 30/06/2022