Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 2.203.265 36,91% 31/12/2020
UBND Tỉnh Vĩnh Phúc 1.389.481 23,27% 21/01/2021
Đồng Hải Anh 1.000.000 16,75% 31/12/2020
Nguyễn Văn Dương 1.000.000 16,75% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc 11.900 0,20% 21/01/2021
Đào Phương Liễu 0 0,00% 07/12/2016
Nguyễn Văn Thông 0 0,00% 07/12/2016
Nguyễn Văn Thịnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 14/07/2021
Trần Thị Bích Ngọc Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 14/07/2021
Ngô Văn Thức 0 0,00% 14/07/2021
CTCP Đầu tư xây lắp và Thương mại Tân Việt 0 0,00% 14/01/2020
Hoàng Anh Tấn 0 0,00% 14/07/2021
Đặng Xuân Khang Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 14/07/2021
Nguyễn Thị Phương Thơm 0 0,00% 14/07/2021
Đỗ Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 14/07/2021
Nguyễn Lê Hồng Liên 0 0,00% 14/07/2021
Phùng Thị Thanh Kế toán trưởng 0 0,00% 14/07/2021
Đặng Việt Thắng 0 0,00% 14/07/2021
Nguyễn Văn Hùng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 14/07/2021
Nguyễn Văn Trường 0 0,00% 14/07/2021