Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Minh Lành Phó Giám đốc 0 0,00% 01/04/2022
Dương Văn Đạt Giám đốc 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Văn Hiền Phó Giám đốc 0 0,00% 01/04/2022
Tống Văn Khôi Kế toán trưởng 0 0,00% 01/04/2022