Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 23.527.223 37,39% 30/06/2022
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd 3.046.329 5,08% 12/06/2019
Endurance Capital Vietnam I Ltd 2.983.267 4,74% 30/06/2022
Johan De Geer Thành viên HĐQT 2.196.868 3,67% 12/06/2019
Vietnam Holding Ltd 1.563.245 2,61% 27/08/2018
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch HĐQT 1.069.405 1,70% 30/06/2022
Phạm Duy Thái Thành viên HĐQT 494.276 0,79% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Chinh Thành viên HĐQT 274.666 0,44% 30/06/2022
Lê Tuấn Anh 259.970 0,41% 30/06/2022
Nguyễn Thị Trang Giám đốc tài chính 226.541 0,36% 30/06/2022
Ngô Sỹ Mạnh 164.991 0,26% 30/06/2022
Diệp Thị Mỹ Hảo Tổng giám đốc 150.000 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Liên Hương 118.963 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Cường 105.400 0,17% 30/06/2022
Hồ Hải Quân 84.704 0,13% 30/06/2022
Đặng Thị Loan 84.659 0,13% 31/12/2021
Phan Minh Đức Kế toán trưởng 64.250 0,10% 30/06/2022
Đặng Thị Thắm 53.720 0,09% 30/06/2022
Johan Nyvene Thành viên HĐQT 50.000 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Huân 50.000 0,08% 08/11/2021