Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Hương Ngân 2.568.442 32,11% 31/12/2021
Trần Bình Khơi 1.645.040 20,56% 31/12/2021
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 1.600.000 20,00% 30/06/2022
Hoàng Kiều Phong Tổng giám đốc 804.226 10,05% 30/06/2022
Đỗ Thị Hiền Lương 666.540 8,33% 31/12/2021
Trần Minh Cảnh Giám đốc tài chính 20.000 0,25% 04/04/2022
Tôn Thất Kỳ Nam Đại diện công bố thông tin 5.900 0,07% 30/06/2022
Tôn Thất Nam Huy 4.460 0,06% 30/06/2022
CTCP Nam Việt 20 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Tôn Nghiêm 6 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tôn Nhân Thành viên Ban kiểm soát 6 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Mỹ Thạnh Kế toán trưởng 0 0,00% 23/06/2020
Nguyễn Minh Bản Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Văn Nam 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Tới 0 0,00% 08/04/2008
Vũ Hải Bằng 0 0,00% 17/12/2019
Tôn Thất Mạnh 0 0,00% 10/11/2020
Lê Hữu Thuấn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Diệu Lan 0 0,00% 10/11/2020
Tôn Nữ Thị Liên 0 0,00% 22/07/2016