Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Văn Tráng 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Thanh Hà 0 0,00% 31/12/2014
Phạm Minh Tuyển 0 0,00% 23/06/2020
Nguyễn Trường Khoa 0 0,00% 23/06/2020
Nguyễn Minh Bản Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Đình Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Anh Vũ 0 0,00% 31/12/2015
Lê Văn Bảy 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Anh Tuấn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Tôn Hảo Như 0 0,00% 23/06/2020
Nguyễn Thị Bích Hằng 0 0,00% 23/09/2015
Kim Ngọc Cẩm Ly 0 0,00% 19/12/2019
Nguyễn Lê Phong 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Văn Nam 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Tới 0 0,00% 08/04/2008
Vũ Hải Bằng 0 0,00% 17/12/2019
Tôn Thất Mạnh 0 0,00% 10/11/2020
Lê Hữu Thuấn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Diệu Lan 0 0,00% 10/11/2020
Tôn Nữ Thị Liên 0 0,00% 22/07/2016