Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 24.049.431 65,00% 31/12/2021
CTCP Cơ điện lạnh 1.735.670 4,69% 16/03/2018
Lê Văn Giang 6.061 0,02% 30/06/2019
Lã Tuấn Quỳnh 6.061 0,02% 31/12/2021
Vũ Anh Tuấn 4.541 0,01% 30/06/2020
Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 2.118 0,01% 30/06/2022
Trương Thúy Mai Kế toán trưởng 2.118 0,01% 30/06/2022
Mai Quảng Thái 1.208 0,00% 31/12/2018
Vũ Thị Mai Hoa 907 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thu Huyền 174 0,00% 30/06/2022
Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Vóc 100 0,00% 30/06/2022
Lưu Anh Đức Đại diện công bố thông tin 98 0,00% 30/06/2022
Đào Phạm Hùng 88 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Nhương Thành viên Ban kiểm soát 61 0,00% 30/06/2022
Vũ Thị Dung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Phúc Hưng 0 0,00% 30/06/2014
Lê Ngọc Tuấn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Tuấn Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/10/2021
Nguyễn Thị Tâm 0 0,00% 31/12/2017