Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2.300.000 46,00% 31/12/2021
Lê Hồng Phương Thành viên Ban kiểm soát 20.000 0,40% 30/06/2022
Trần Thị Phương Lan 15.000 0,30% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục 7.000 0,14% 31/12/2019
Lê Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 3.000 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng ban kiếm soát 2.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Thị Trà Giang 1.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Duy Hùng 0 0,00% 07/10/2022
Phạm Xuân Thương Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Trần Minh Quốc 0 0,00% 07/10/2022
Đỗ Thị Phương 0 0,00% 31/03/2017
Nguyễn Thị Mơ 0 0,00% 31/03/2017
Hoàng Thị Hồng Hạnh 0 0,00% 31/03/2017
Nguyễn Châu Giang Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Dương Xuân Mộc Kế toán trưởng 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Hồng Điệp 0 0,00% 07/10/2022
Đinh Quốc Khánh 0 0,00% 07/10/2022
Phạm Vĩnh Thái 0 0,00% 07/10/2022
Ngô Phương Anh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Trọng Nhã 0 0,00% 07/10/2022