Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 7.045.440 54,76% 31/12/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 3.789.400 29,45% 31/12/2022
America LLC 642.600 4,99% 24/06/2021
Tống Đức Chính 12.100 0,09% 31/12/2021
Lương Thị Thúy Kế toán trưởng 3.200 0,02% 31/12/2022
Trịnh Văn Đoàn Tổng giám đốc 2.000 0,02% 31/12/2022
Đỗ Việt Hòa Phó Tổng giám đốc 1.700 0,01% 31/12/2022
Vũ Quốc Trung Phó Tổng giám đốc 600 0,00% 31/12/2022
Đường Xuân Hồng Phó Tổng giám đốc 500 0,00% 31/12/2022
Bùi Mạnh Hùng 500 0,00% 31/12/2022
Phạm Thị Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát 300 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Phong Danh Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Trần Ngọc Thọ 0 0,00% 31/03/2023
Lã Thị Kim Oanh 0 0,00% 31/12/2015
Lê Văn Danh 0 0,00% 31/03/2023
Lê Đức Chấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Phạm Thị Huyền 0 0,00% 31/03/2023
Mai Đình Nhật Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
Phạm Hoàng Giang 0 0,00% 31/03/2023
Lê Văn Diễn 0 0,00% 31/03/2023