Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 192.209.107 97,58% 30/06/2021
Đặng Thị Bảo Thái Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/12/2021
Nhữ Thị Thu Kế toán trưởng 0 0,00% 24/12/2021
Dương Hồng Hải Phó Giám đốc 0 0,00% 24/12/2021
Thân Thế Đảng 0 0,00% 24/12/2021
Trần Văn Hoan Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/12/2021
Nguyễn Đăng Thành Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 24/12/2021
Lưu Thị Minh Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/12/2021
Nguyễn Trung Thực Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/12/2021
Bùi Minh Tân Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 24/12/2021
Ngô Minh Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/12/2021
Vũ Đức Quảng Phó Giám đốc 0 0,00% 24/12/2021
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 24/12/2021
Vương Đình Đề Phó Giám đốc 0 0,00% 24/12/2021
Trần Thị Kim Chi Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 23/06/2020
Lưu Thị Thu Hà 0 0,00% 24/12/2021
Nguyễn Đình Tuấn 0 0,00% 24/12/2021
CTCP Thương mại và ứng dụng công nghệ Hà Nội 0 0,00% 31/12/2014
CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin 0 0,00% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Than Dương Huy - Vinacomin 0 0,00% 31/12/2014