Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 14.425.401 55,13% 31/12/2021
America LLC 2.093.350 8,00% 26/09/2022
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 1.827.649 6,98% 31/12/2021
Nguyễn Giang Tiến Thành viên HĐQT 17.745 0,07% 30/06/2022
Đinh Trọng Sơn Phó Tổng giám đốc 10.500 0,04% 30/06/2022
Lê Đình Vinh 3.400 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1.440 0,01% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 1.208 0,00% 31/12/2021
Đinh Thị Hà 1.000 0,00% 29/10/2018
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát 5 0,00% 30/06/2022
Đinh Văn Đình Kế toán trưởng 5 0,00% 30/06/2022
Đào Mạnh Kiên 0 0,00% 11/01/2016
Đỗ Khắc Thanh 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thanh Dương Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Hồ Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Đặng Đức Hoàn 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Xuân Phúc Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Tường Duy Đức 0 0,00% 01/10/2022
Vũ Xuân Mạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Đặng Huy Khôi 0 0,00% 01/10/2022