Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 8.394.655 53,67% 24/08/2022
Trung Thị Nga 826.850 5,29% 24/08/2022
Đỗ Thị Thơ 515.000 3,29% 30/06/2020
Nguyễn Văn Miêng Thành viên HĐQT 344.000 2,20% 30/06/2022
Bùi Thị Hải 269.110 1,72% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 195.680 1,25% 30/06/2022
Vũ Ngọc Tú 145.000 0,93% 30/06/2022
Trần Ngọc Khanh 27.600 0,18% 30/06/2020
Nguyễn Thị Khánh Thành viên HĐQT 25.700 0,16% 30/06/2022
Ngô Thị Ngoan 17.100 0,11% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Vũ Thành viên HĐQT 10.660 0,07% 30/06/2022
Vũ Ngọc Tuấn Tổng giám đốc 10.400 0,07% 30/06/2022
Đoàn Văn Dũng Thành viên Ban kiểm soát 10.300 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Chiến 9.000 0,06% 30/06/2022
Trần Hữu Tài 5.090 0,03% 30/06/2022
Đoàn Tiến Phúc 4.900 0,03% 30/06/2020
Bùi Minh Hạnh Giám đốc 4.200 0,03% 30/06/2022
Vũ Mạnh Quân 3.400 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Oanh Kế toán trưởng 600 0,00% 30/06/2022
Phạm Xuân Trình Thành viên HĐQT 0 0,00% 10/12/2022