Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Xuân Trình Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/12/2022
Phạm Thị Vân Hà 0 0,00% 04/12/2022
Nguyễn Ngọc Bình 0 0,00% 04/12/2022
Trần Thị Thu Hằng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/12/2022
Đặng Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022
Phạm Văn Tân Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 04/12/2022