Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 8.023.428 51,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Hoàng Ngân 1.702.326 10,82% 04/08/2022
Phạm Mạnh Ninh Chủ tịch HĐQT 1.573.155 10,00% 30/06/2022
Phạm Hồng Sơn Thành viên HĐQT 201.928 1,28% 30/06/2022
Hoàng Mỹ Hạnh 173.582 1,10% 30/06/2022
Hà Huy San Thành viên HĐQT 69.607 0,44% 30/06/2022
Tạ Mạnh Giang 64.390 0,41% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Chi 42.711 0,27% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT 32.850 0,21% 04/08/2022
Tạ Thị Kim Chúc Thành viên Ban kiểm soát 32.729 0,21% 30/06/2022
Lê Thị Lan Anh 29.499 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Đàn 21.093 0,13% 30/06/2022
Phạm Hồng Thái 17.146 0,11% 30/06/2022
Lê Thị Thục 16.134 0,10% 31/12/2021
Phạm Thanh Tùng 3.982 0,03% 31/12/2019
Dương Như Đức Thành viên HĐQT 3.280 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Thuấn Kế toán trưởng 2.565 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Xuân Quyên 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Cao Trung 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Văn Đông 0 0,00% 06/10/2022