Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 913.794 30,04% 31/12/2021
Nguyễn Thái Ngọc 329.000 10,82% 31/12/2021
Lâm Thị Mai Thành viên HĐQT 284.800 9,36% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Nui Giám đốc 6.222 0,20% 31/12/2021
Phan Thị Thuyên Hương Thành viên Ban kiểm soát 590 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Châu Chủ tịch HĐQT 190 0,01% 31/12/2021
Hồ Văn Một 0 0,00% 06/08/2014
Nguyễn Thị Mùi 0 0,00% 31/12/2012
Lê Văn Phúc 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thiện Trí Hùng 0 0,00% 05/12/2022
Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/12/2022
Ao Văn Cảnh 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thị Thu Phương Kế toán trưởng 0 0,00% 05/12/2022
Bùi Hồng Khánh 0 0,00% 31/12/2012
Trần Thị Thùy Hương 0 0,00% 31/12/2011
Trần Văn Áng 0 0,00% 06/08/2014
Phạm Trọng Nhân 0 0,00% 31/03/2014
Nguyễn Thanh Dũng 0 0,00% 05/12/2022
Trần Ngọc Tuyến Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/12/2022
Mai Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022