Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Xuân Nghĩa 3.937.502 14,28% 31/12/2019
Bùi Thị Lệ Thủy 1.359.000 4,93% 17/01/2018
Đỗ Thu Hiền 1.332.000 4,83% 12/04/2021
Nguyễn Thị Hà Phương 1.000.000 3,63% 08/12/2022
Tào Ngọc Tuấn 258.750 0,94% 31/12/2018
Nguyễn Hiền Nga 258.750 0,94% 31/12/2018
Phạm Thị Thủy 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Thu Hà 0 0,00% 21/07/2016
Lê Xuân Bình Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 28/01/2023
Trần Thị Hằng 0 0,00% 28/01/2023
Ngô Văn Phương 0 0,00% 28/01/2023
Phạm Thiên Thành 0 0,00% 28/01/2023
Khuất Thư Hương 0 0,00% 28/01/2023
Nguyễn Thu Hương 0 0,00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Mai Hương Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 26/04/2019
CTCP Tập đoàn MPT 0 0,00% 30/06/2015
Triệu Thị Hà 0 0,00% 28/01/2023
Trần Đình Thiềng Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/01/2023
Lê Hoàng Quân 0 0,00% 28/01/2023
Nguyễn Cảnh Dinh 0 0,00% 28/01/2023