Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 900.000 30,00% 31/12/2021
Phạm Duy Hạnh 438.900 14,63% 30/06/2022
Phạm Quang Ánh 432.025 14,40% 31/12/2021
Phạm Văn Toản Phó Tổng giám đốc 110.800 3,69% 30/06/2022
Phạm Thị Ngân Kế toán trưởng 35.225 1,17% 30/06/2022
Trần Quốc Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 11.050 0,37% 30/06/2022
Phí Thị Ngọc Hoa Thành viên HĐQT 9.900 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Hùng Đinh Giám đốc 7.750 0,26% 31/03/2020
Bùi Quang Dũng Phó Tổng giám đốc 5.925 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hiền Lương Trưởng ban kiếm soát 2.150 0,07% 31/12/2021
Nguyễn Đăng Lợi 0 0,00% 29/09/2022
Phạm Minh Đức Tổng giám đốc 0 0,00% 29/09/2022
Tạ Hữu Doanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/09/2022
Phạm Văn Tân Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/09/2022