Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lương Thị Kim Thoa 63.189 0,02% 31/12/2019
Châu Ngọc Ánh Nguyệt 59.657 0,02% 16/11/2022
Nguyễn Quang Đức Kế toán trưởng 41.539 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hương 31.774 0,01% 31/12/2019
Kenneth Michael Atkinson Thành viên HĐQT 21.580 0,01% 30/06/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 18.000 0,00% 24/11/2022
Nguyễn Tiến Dũng 11.667 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Lưu Tuyền 11.305 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo 9.419 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Huyền 5.288 0,00% 31/12/2021
Phạm Thị Tố Sương 1.657 0,00% 14/11/2022
Trần Thị Thanh Vân 1.029 0,00% 31/12/2021
Lương Thị Xuân Đào 73 0,00% 31/12/2021
Lâm Ngọc Minh 20 0,00% 30/06/2022
Cao Duy Thông 3 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tơ 3 0,00% 31/12/2021
Phạm Brian Quan 0 0,00% 07/12/2022
Yip Chong Kuan 0 0,00% 07/12/2022
Linson Lim Soon Kooi 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0,00% 06/10/2015