Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Quảng Bình 8.986.504 52,16% 30/06/2022
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 4.307.000 25,00% 30/06/2022
Lê Minh Chương Thành viên HĐQT 7.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 6.900 0,04% 30/06/2022
Lê Anh Dũng Chủ tịch HĐQT 6.800 0,04% 30/06/2022
Trần Văn Ban Thành viên Ban kiểm soát 6.700 0,04% 30/06/2022
Lê Văn Nghĩa Phó Giám đốc 5.800 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Quang 5.400 0,03% 31/12/2019
Trần Văn Tiến Phó Giám đốc 5.200 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Đức Vũ Trưởng ban kiếm soát 3.600 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0,00% 04/12/2022
Ngô Thành Chung Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/12/2022
Bùi Thị Như Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0,00% 05/01/2022
Lê Quang Lanh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thế Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/12/2022