Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Quảng Trị 9.298.967 51,00% 31/12/2021
CTCP Thành An 7.934.102 43,51% 30/06/2022
Đào Bá Hiếu Chủ tịch HĐQT 9.300 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tiểu Mai 9.200 0,05% 31/12/2018
Lê Văn Tư Thành viên HĐQT 9.100 0,05% 30/06/2022
Trần Văn Hợi Thành viên HĐQT 7.100 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Hoạt 6.900 0,04% 31/12/2021
Lê Thành Ty Phó Giám đốc 6.700 0,04% 30/06/2022
Lê Thị Lưu Kế toán trưởng 6.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Nga Thành viên Ban kiểm soát 3.800 0,02% 30/06/2022
Đoàn Thị Hằng 3.500 0,02% 30/06/2022
Lê Quang Văn 3.500 0,02% 30/06/2022
Hồ Thị Kim Liên 3.400 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Đăng Tú Thành viên Ban kiểm soát 2.900 0,02% 30/06/2022
Mai Thị Bích Ngọc 2.600 0,01% 30/06/2022
Ngô Ngọc Tùng Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 28/09/2022
Hoàng Tiến Thành 0 0,00% 28/09/2022
Phạm Hồng Tuấn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 28/09/2022
Phạm Quốc Toàn 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Hà Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/09/2022