Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hà Thị Kim Thanh 16.990.000 18,35% 05/10/2022
Đào Thị Bạch Phượng 13.650.000 14,74% 01/07/2022
Lê Thống Nhất Chủ tịch HĐQT 11.182.657 12,08% 01/07/2022
CTCP Đầu tư BĐS Danh Khôi Sài Gòn 6.835.500 7,38% 01/07/2022
Sanei Architecture Planning Co.,Ltd 4.329.437 4,91% 07/03/2022
Nguyễn Ngọc Thủy 3.993.806 4,31% 30/06/2022
G-7 Holdings INC 1.286.250 4,26% 15/10/2020
Nguyễn Hà Kim Trang 427.000 1,41% 23/05/2018
Nguyễn Huy Cường Tổng giám đốc 302.503 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Quang Thành viên HĐQT 282.676 0,31% 30/06/2022
Trần Khánh Quang 227.240 0,27% 31/12/2020
Nguyễn Quốc Bảo 187.635 0,20% 30/06/2022
Trần Vi Thoại Thành viên HĐQT 110.269 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Bích Kế toán trưởng 75.174 0,08% 30/06/2022
Lê Thị Ngọc Hiền 67.700 0,22% 30/06/2019
Nguyễn Ngọc Trâm 64.388 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Tiến Thành viên HĐQT 54.800 0,06% 30/06/2022
Vũ Thị Nguyệt Nhung 31.800 0,11% 30/06/2019
Vũ Thị Bảo Tuyên Giám đốc tài chính 26.650 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hằng 7.700 0,03% 30/06/2019