Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Sản xuất - xuất nhập khẩu Thành Công 5.091.891 24,61% 30/06/2022
Phạm Thị Quỳnh Thụ Chủ tịch HĐQT 2.363.352 11,42% 30/06/2022
Lê Văn Thắng Tổng giám đốc 1.805.661 8,73% 30/06/2022
Nguyễn Minh Kế Phó Chủ tịch HĐQT 1.467.345 7,09% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Tùng Thành viên HĐQT 721.634 3,49% 30/06/2022
Lê Minh Tiến 155.818 0,75% 30/06/2019
Nguyễn Thị Bích Thủy Kế toán trưởng 146.400 0,71% 30/06/2022
Lưu Đức Giang Thành viên Ban kiểm soát 127.478 0,62% 30/06/2022
Phạm Anh Tài 60.980 0,29% 30/06/2019
Phan Tiến Hòa 17.270 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Chiến Thành viên Ban kiểm soát 15.400 0,07% 30/06/2022
Trịnh Hoàng Anh 4.900 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Văn Khiêm Trưởng ban kiếm soát 731 0,00% 30/06/2022
Đào Vịnh Long 65 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Tố Lâm 0 0,00% 16/12/2020
Đào Thị Kim Phụng 0 0,00% 22/05/2017
Vũ Hồng Quân Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Duy Ngân 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Đức Long GĐ Kế hoạch-Vật tư 0 0,00% 05/02/2023