Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Cao Tiến Hùng Thành viên HĐQT 31.636 2,12% 31/12/2019
Trần Thị Hồng Mơ Trưởng ban kiếm soát 6.900 0,46% 31/12/2019
Trần Văn Sĩ Chủ tịch HĐQT 5.610 0,38% 31/12/2019
Trần Văn Kế Thành viên HĐQT 4.462 0,30% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Chi 800 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Văn Hào Thành viên Ban kiểm soát 700 0,05% 31/12/2019
Kiều Danh Tuyên 0 0,00% 19/07/2021
Trần Thị Hồng Thảo Kế toán trưởng 0 0,00% 19/07/2021
Phạm Ngọc Bình Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 19/07/2021
Lưu Đức Thăng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 19/07/2021
Trần Quốc Toản Phó Giám đốc 0 0,00% 19/07/2021
Nguyễn Bá Linh 0 0,00% 01/09/2016
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thế Thông 0 0,00% 01/09/2016
Nguyễn Thị Mai Hương 0 0,00% 01/09/2016
Vương Thừa Tiệp 0 0,00% 01/09/2016
Vương Vân Đài 0 0,00% 01/09/2016
Nguyễn Thảo Linh 0 0,00% 01/09/2016
Nhữ Thị Hương 0 0,00% 01/09/2016
Trần Thị Hải Liên 0 0,00% 01/09/2016