Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 8.016.100 94,31% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 34.200 0,40% 30/06/2022
Lê Thanh Vi Thành viên Ban kiểm soát 22.900 0,27% 30/06/2022
Nguyễn Duy Cương Thành viên Ban kiểm soát 2.600 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Phi Thế Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/12/2016
Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Đỗ Văn Huy 0 0,00% 21/11/2015
Phan Thị Thu Hương 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thủy Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Doãn Đức Liêm 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Công Nhật 0 0,00% 01/10/2022
Cáp Văn Minh 0 0,00% 01/10/2022
Lê Thị Thanh Nhàn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Ninh Đức Thọ 0 0,00% 31/12/2017
Lê Quỳnh Trang Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Thạch Quốc Bảo 0 0,00% 01/10/2022
Ngô Xuân Phú 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thủy 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thanh Hải 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Đức Học Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022