Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Đại Dương 119.694.552 59,85% 31/12/2021
Công ty TNHH IDS Argo Servicer 6.262.830 3,13% 25/07/2022
Hà Trọng Nam 4.244.718 2,12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Lan Hương 3.650.942 1,83% 19/07/2019
Nguyễn Thành Trung 42.000 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Thùy 1.000 0,00% 31/12/2021
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Thế Vinh 0 0,00% 03/10/2022
Đỗ Thị Tú Chi 0 0,00% 03/10/2022
Lê Đình Vinh 0 0,00% 03/10/2022
Đinh Hoài Nam Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Giang Nam 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Dũng Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Mai Hoa 0 0,00% 03/10/2022
Lê Thị Minh Nguyệt 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thu Hằng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Lê Anh Dũng 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Xuân Dương 0 0,00% 03/10/2022
Lê Thị Bích Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022