Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đặng Anh Phương Tổng giám đốc 468.023 5,88% 30/06/2022
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 427.504 5,37% 30/06/2022
Đỗ Quỳnh Lan 194.656 2,45% 30/06/2022
Nguyễn Hà Thanh Thành viên HĐQT 189.286 2,38% 30/06/2022
Đinh Quang Thái Thành viên HĐQT 170.350 2,14% 30/06/2022
Hoàng Hà Thành viên HĐQT 128.903 1,62% 30/06/2022
Lê Việt Thắng Phó Tổng giám đốc 68.370 0,86% 30/06/2022
CTCP Truyền thông số 1 66.652 0,84% 11/05/2022
Lư Hồng Chiều Chủ tịch HĐQT 60.380 0,76% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kế toán trưởng 60.064 0,75% 30/06/2022
Nguyễn Doãn Lê Minh Thành viên HĐQT 30.054 0,38% 30/06/2022
Phạm Thanh Huyền 20.541 0,26% 30/06/2022
Đỗ Thị Hồng Điệp 13.043 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu 13.043 0,16% 30/06/2022
Vũ Bình Minh Trưởng ban kiếm soát 8.004 0,10% 30/06/2022
Hoàng Trung Thành 5.311 0,07% 30/06/2022
Đặng Duy Thùy 2.605 0,03% 30/06/2022
Dương Thị Tỏ 2.605 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thu Dương 2.604 0,03% 30/06/2022
Ngô Minh Chí Đại diện công bố thông tin 163 0,00% 30/06/2022