Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 23.898.273 51,43% 31/12/2021
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital 6.530.320 14,05% 15/07/2022
The Furukawa Battery Co.,Ltd 4.899.708 10,54% 31/12/2021
CTCP Chứng Khoán Thành Công 2.860.101 6,15% 15/07/2022
Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 2.331.234 5,02% 27/06/2022
KIM Vietnam Growth Equity Fund 993.982 2,14% 21/04/2020
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 798.898 1,72% 21/04/2020
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 444.221 0,96% 21/04/2020
CTCP Bông Bạch Tuyết 375.240 0,81% 15/07/2022
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund 69.800 0,15% 21/04/2020
Trần Thanh Văn 41.345 0,09% 30/06/2022
Trương Uyển Lan 11.500 0,02% 31/12/2021
Lê Văn Năm Tổng giám đốc 3.577 0,01% 30/06/2022
Cao Trọng Miên 2.835 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2.731 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hưng Kế toán trưởng 852 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Thành 193 0,00% 31/12/2021
Phan Thị Ngọc Anh 66 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Sơn 9 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Điền Phước Chân Phó Tổng giám đốc 3 0,00% 30/06/2022