Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Chứng khoán SSI 26.582.793 12,29% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam 23.828.927 11,01% 31/12/2022
CTCP PAN FARM 15.390.932 7,11% 12/05/2021
CTCP CSC Việt Nam 10.415.702 4,81% 31/12/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 9.378.745 4,33% 15/12/2020
CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời 8.034.881 3,71% 31/12/2019
CTCP Tập đoàn PAN 7.463.830 3,45% 12/01/2021
International Finance Corporate 6.971.875 3,22% 31/12/2019
Công ty TNHH Bất động sản Sài gòn Đan Linh 5.786.460 2,67% 31/12/2022
Government Of Singapore 5.541.527 2,56% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn 3.670.006 1,70% 31/12/2022
Hoàng Văn Lương 2.214.148 1,02% 31/12/2019
Kan Chan Hong Christopher 2.125.000 0,98% 31/12/2019
Lionglobal Vietnam Fund 1.304.048 0,60% 31/12/2019
Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT 1.226.000 0,57% 31/12/2022
Nguyễn Thị Trà My Tổng giám đốc 970.266 0,45% 30/06/2022
Macro Breu 722.996 0,33% 31/12/2018
Nguyễn Văn Khải 682.000 0,32% 31/12/2018
Hà Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT 450.000 0,21% 31/12/2022
Nguyễn Khắc Hải 381.875 0,18% 31/12/2019