Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1.762.366 58,75% 31/12/2022
Đinh Hoài Minh 24.886 0,83% 31/12/2018
Nguyễn Quốc Việt Thành viên HĐQT 15.894 0,53% 31/12/2022
Lê Phước Hậu 11.902 0,40% 31/12/2018
Hồ Hoàng Đức 3.472 0,12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên HĐQT 2.570 0,09% 31/12/2022
Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 2.440 0,08% 31/12/2022
Vũ Thị Lưu Kế toán trưởng 1.295 0,04% 31/12/2018
Khưu Kim Huê 100 0,00% 29/08/2018
Đặng Minh Khôi 91 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Xuân Lộc Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2017
Phan Tiến Quân 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Hanh Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Đinh Thị Hồng Nga 0 0,00% 31/12/2017
Trần Hoàng Long 0 0,00% 22/12/2016
Nguyễn Duy Minh 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Trọng Duy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Tuấn Anh 0 0,00% 30/01/2023