Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Văn Hiền 0 0,00% 27/06/2016
Vương Ngọc Báo 0 0,00% 27/06/2016
CTCP Tài Việt 0 0,00% 27/06/2016
Đỗ Thị Châm 0 0,00% 27/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Nam 0 0,00% 25/09/2019