Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Anh Dũng 101.600 0,12% 31/12/2020
Đinh Thiện Hiền Thành viên HĐQT 100.300 0,11% 31/12/2021
Phạm Thị Lệ Quyên 100.000 0,11% 31/12/2021
Mai Tuấn Đạt 32.400 0,04% 31/12/2020
Nguyễn Khánh Hòa 21.200 0,02% 31/12/2021
Dương Thị Mai Hưng 18.800 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hạnh 15.000 0,02% 31/12/2021
Hồ Phú Danh 15.000 0,02% 31/12/2020
Lê Thị Hồng Thành viên HĐQT 12.800 0,01% 31/12/2021
Thái Văn Liêm 12.500 0,01% 31/12/2020
Hồ Thị Kim Trinh 10.900 0,01% 31/12/2021
Lê Thanh Mân Tổng giám đốc 10.500 0,01% 31/12/2021
Trần Văn Lợi 8.600 0,01% 31/12/2021
Đỗ Đức Thu 5.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Thủy 3.000 0,00% 31/12/2021
Phạm Văn Tân 2.600 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thành Công 2.200 0,00% 31/12/2021
Lê Nguyễn Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát 2.200 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên Ban kiểm soát 1.800 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Minh Lộc Trưởng ban kiếm soát 1.600 0,00% 31/12/2021