Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí 16.137.361 64,27% 31/12/2021
Công ty TNHH Tân Long 8.040.000 32,02% 31/12/2021
Võ Thị Minh Ngọc 420.000 1,67% 13/10/2021
Đỗ Bích Vân 206.000 0,82% 31/12/2021
Nguyễn Xuân Quyền 40.908 0,16% 31/12/2021
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25.000 0,08% 30/06/2021
Ngô Mạnh Hà 21.000 0,08% 31/12/2021
Hồ Sỹ Hùng Thành viên Ban kiểm soát 15.750 0,06% 31/12/2021
Hồ Yên Sơn 5.000 0,02% 31/12/2021
Hồ Thị Bảo Vân 5.000 0,02% 31/12/2021
Vũ Trọng Độ Phó Giám đốc 2.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Đức Quân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Trần Duy Tân 0 0,00% 01/10/2022
Hồ Sĩ Thuận Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Đoàn Đình Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Huy Hiệp 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Xuân Lộc Phó Giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thị Huyền Trang 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thế Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Hà Hữu Anh 0 0,00% 01/10/2022