Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP 45.450.000 50,50% 31/12/2021
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 22.499.757 25,00% 31/12/2021
Saibu Gas Co., Ltd. 18.899.796 21,00% 31/12/2021
Nguyễn Phương Thúy 7.507 0,01% 31/12/2019
CTCP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 955 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc 618 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ái Vân Đại diện công bố thông tin 1 0,00% 09/01/2020
Nguyễn Vũ Anh 0 0,00% 06/10/2022
Hideaki Shibata 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thục Quyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Trần Thanh Nam Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Trương Mạnh Thắng 0 0,00% 06/10/2022
Trần Anh Khoa 0 0,00% 06/10/2022
Đỗ Phạm Hồng Minh Phó Giám đốc 0 0,00% 06/10/2022
Lê Bá Khánh Anh 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Tuấn Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Wataru Fujisaki 0 0,00% 06/10/2022
Đặng Quốc Vương Kế toán trưởng 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Như Hùng 0 0,00% 30/06/2014
Đinh Ngọc Huy Phó Giám đốc 0 0,00% 17/09/2014