Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 0 0,00% 31/12/2019
CTCP Cơ điện lạnh 0 0,00% 31/12/2019
Đỗ Mộng Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022