Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 90.264.010 66,62% 31/12/2022
VOF Investment Ltd 6.540.206 4,83% 07/09/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth 464.880 0,34% 31/08/2022
Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc 428.506 0,32% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thủy 369.053 0,27% 31/12/2019
Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital 191.300 0,14% 31/08/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 176.500 0,13% 31/08/2022
Lê Phi Hùng 109.133 0,08% 31/12/2019
Delta Global Financial Holdings Private Ltd 89.700 0,07% 31/08/2022
Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT 77.866 0,06% 31/12/2022
Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund 63.600 0,05% 05/08/2020
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital 41.500 0,03% 31/08/2022
Nguyễn Đức Luyện 30.000 0,02% 30/12/2022
Nguyễn Văn Xinh 10.333 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban kiểm soát 3.054 0,00% 31/12/2022
Võ Thanh Hải Trưởng ban kiếm soát 1.500 0,00% 31/12/2022
Windstar Resources Ltd 40 0,00% 07/09/2022
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 40 0,00% 07/09/2022
Dương Văn Khen 6 0,00% 14/02/2019
Hồ Mộng Vân 0 0,00% 31/12/2014