Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty điện lực miền Trung 24.698.960 74,08% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP An Bình 1.722.520 5,17% 30/06/2022
CTCP Điện Lực Khánh Hòa 1.369.940 4,11% 31/12/2019
Ngô Tấn Hồng Chủ tịch HĐQT 39.881 0,12% 15/08/2022
Phạm Thị Thu Nga 33.426 0,10% 30/06/2022
Nguyễn Lương Mính 22.422 0,07% 31/12/2021
Phạm Sĩ Huân 16.050 0,05% 30/06/2021
Nguyễn Thị Lan Giao 14.872 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Dương Long Phó Tổng giám đốc 11.435 0,03% 30/06/2022
Lê Trung Khoa 9.094 0,03% 30/06/2022
Trần Thị Diệu Khuê 5.720 0,02% 31/12/2021
Đặng Thị Thu Nga Kế toán trưởng 4.340 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Lương Giám 2.860 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mỹ Châu 2.860 0,01% 31/12/2021
Võ Hòa 1.423 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Minh Hoài Trưởng ban kiếm soát 1.029 0,00% 30/06/2022
Trần Nhất Thắng Thành viên HĐQT 601 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Dương Đại 354 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Vĩnh Thành viên HĐQT 273 0,00% 30/06/2022
Ngô Tấn Châu 85 0,00% 31/12/2021