Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1.999.300 49,98% 30/06/2021
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh 740.000 18,50% 31/12/2017
Trần Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 491.000 12,28% 31/12/2017
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 250.000 6,25% 31/12/2017
Nguyễn Huy Toàn 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Thị Huyền 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Ngọc Soạn 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Ngọc Lan 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Ngọc Thùy Giang 0 0,00% 31/12/2012
Vũ Thị Bích Hiên 0 0,00% 31/12/2012
Lê Xuân Hùng 0 0,00% 31/12/2012
Lê Thị Bàn 0 0,00% 31/12/2012
Lê Quang Thành 0 0,00% 31/12/2012
Bùi Thị Nguyệt 0 0,00% 31/12/2012
Đặng Trường Sơn 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Tử Long 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Tử Hoàn 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Thị Kim Long 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Lệ Quyên 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Thanh Hằng 0 0,00% 31/12/2012